Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop uzupełniający dla nauczyciela

Pobierz

5 KN, a także dodatek mieszkaniowy.Jak ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po długiej nieobecności pracownika w pracy; .. Jak wyliczyć urlop uzupełniający dla nauczyciela powracającego do pracy po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim PROBLEM Nauczycielka w szkole podstawowej od 31 lipca 2017 r. korzystała nieprzerwanie ze zwolnienia lekarskiego.. Wysługa: 3149 x 0,2 = 629,8 [zł] 3.. W przypadku ekwiwalentu należy bowiem uwzględnić okres zatrudnienia w danym roku kalendarzowym.Za każdy dzień urlopu nauczyciel otrzymuje tzw. średnią urlopową, do której należy wliczyć m.in. średnią z godzin ponadwymiarowych, dodatek funkcyjny oraz motywacyjny.. Sprawdź, korzystając z praktycznych przykładów oraz wskazówek, jak zrobić to prawidłowo.. Ekwiwalent za urlopWyznaczona w programie dniówka urlopowa wynosi 208,78 zł, a wynagrodzenie za urlop w lipcu - 6472,18 zł.. Wynagrodzenie zasadnicze: 3149 zł 2.. To jednak nie wszystko.. Następnie ustalamy wymiar urlopu proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.2) wynagrodzenie za 1 dzień urlopu; dzielimy podstawę wymiaru uzyskaną w pkt 1 przez 21 (dzielnik 30 stosują wyłącznie placówki feryjne) 3) finalne wynagrodzenie za urlop; mnożymy stawkę .Wymiar przysługującego nauczycielowi urlopu uzupełniającego oblicza się po ustaleniu, czy skorzystał on z 8 tygodni urlopu, jako różnicę pomiędzy 8 tygodniami (56 dni) a okresem wykorzystanego urlopu..

Stawka za jeden dzień urlopu 432,80zł : 30 dni = 14,43zł.

Wynagrodzenie za 7 dni urlopu: 14,43zł x 7 dni = 101,01 zł.Nauczyciel, który nie wykorzystał co najmniej 8 tygodni urlopu w czasie ferii szkolnych, ma prawo do urlopu uzupełniającego.. Przejdź na kartę Absencje i kliknij przycisk dodaj.. Nie wliczają się do niego wszystkie części składowe wynagrodzenia nauczyciela w czasie roku szkolnego.. Aby uzyskać prawo do nagrody, pedagog nie musi pracować w szkole przez cały czas, wymagane jest jedynie zatrudnienie w charakterze nauczyciela w dniu upływu okresu wymienionego w przepisie.. Wysokość wynagrodzenia za stawki ponadwymiarowe: 10 godzin x 43,28zł = 432,80zł.. Aby ustalić dzienne wynagrodzenie nauczyciela, należy podzielić otrzymaną kwotę przez 30 w przypadku osoby zatrudnionej w placówce feryjnej, oraz odpowiednio przez 21 w przypadku nauczyciela pracującego w placówce nieferyjnej.. Do podstawy wymiaru .Aby obliczyć wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego, należy otrzymaną kwotę podzielić przez 30: 2886,99 zł : 30 = 96,23 zł.. Sprawdź, kiedy i jak obliczyć, ile urlopu uzupełniającego przysługuje nauczycielowi oraz na jakich zasadach się go udziela..

Za czas urlopu wypoczynkowego nauczyciele otrzymują wynagrodzenie.

W menu programu wybierz polecenie Kartoteki/ Umowy o pracę, a następnie w drzewie danych wy- bierz nauczyciela.. Ustalając wynagrodzenie urlopowe tego nauczyciela, należy uwzględnić 1/12 dodatku uzupełniającego w wysokości 33,33 zł (1/12 x 400 zł = 33 .3 days agoSep 9, 2022May 12, 2022Sep 28, 2021 Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach feryjnych mają obowiązek wykorzystania urlopu w okresie ferii zimowych i letnich zgodnie z organizacją roku szkolnego.Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczyciela Znajdziesz tu praktyczne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli.. [przykład 6] PRZYKŁAD 6 Wymiar urlopu uzupełniającego Nauczyciel chorował w trakcie trwania ferii zimowych oraz w czerwcu i lipcu.Nauczyciel mianowany zatrudniony w szkole podstawowej otrzymał dodatek uzupełniający w wysokości 400 zł.. W przypadku nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej wynagrodzenie urlopowe należy ustalać dzieląc podstawę wymiaru przez 30.1) za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował, 2) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe - oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu: - wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu,W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości, jaka przysługiwała mu w dniu nabycia uprawnień i rozpoczęcia korzystania z urlopu, dodatek stażowy, dodatek tzw. wiejski, o którym mowa w art. 54 ust..

Analogicznie ustala się liczbę dni, za które przysługuje ekwiwalent urlopowy.

Wynagrodzenie wynikające z godzin ponadwymiarowych: 200: 10 = 20 [godz./m-c] średnia liczba godzin ponadwymiarowych zwykłych w miesiącuPrzepis ten uzależnia wysokość nagrody od liczby przepracowanych lat.. Wysokość nagrody wynosi: za 20 lat pracy - 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego;Sposób obliczania kwoty należnej za 1 dzień urlopu nauczycielskiego jest uzależniony od tego, czy nauczyciel jest zatrudniony w placówce feryjnej czy w takiej, w której nie przewidziano ferii szkolnych.. Obliczenia 1.. Sprawdź, kiedy możesz dokonać potrąceń z wynagrodzenia nauczyciela, jak obliczyć wysokość wynagrodzenia w przypadku urlopu bezpłatnego nauczyciela czy korzystania z dni na opiekę nad dzieckiem.Zgodnie z art. 64 ust.. Pozostało jeszcze 98 % treści Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.Wyznaczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczyciela 1..

Otrzymaną stawkę za jeden dzień urlopu mnożymy przez liczbę dni urlopu wypoczynkowego.

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się, dodając otrzymane wynagrodzenie w poszczególnych miesiącach roku szkolnego, a następnie uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w placówce nieferyjnej ustala się zgodnie z zasadami określonymi w art. 154 § 2 k.p. Za podstawę przyjmujemy wymiar określony dla pełnozatrudnionego, a więc 35 dni roboczych.. Następnie 3 .Uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.. rozporządzenia).Obliczamy stawkę za godzinę: 3245,80zł (2692zł + 403,80zł + 150zł) : 75 godz. = 43,28zł.. Podkreślić należy, że urlop nauczyciela "rozliczany" jest nie w latach szkolnych, a kalendarzowych.Od tej puli odejmujemy liczbę dni wykorzystanych na bieżąco i w ten sposób wyliczamy wymiar urlopu uzupełniającego.. Wypełnij formularz Absencja i kliknij przycisk OK. 4.Po dokonaniu powyższych obliczeń uzyskana zostaje kwota miesięcznego wynagrodzenia urlopowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt