Na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania wpisując

Pobierz

Zadanie 1.. Zadanie 1. .. Na podstawie poniższej mapy oraz własnej wiedzy określ trzy cechy rozkładu przestrzennego średniej temperatury powietrza w Polsce w styczniu.. Strukturę użytkowania ziemi w Kanadzie przedstawia wykres _____, o czym świadczy _____ 10. król Polski A) Uzupełnij tablicę genealogiczną Piastów, wpisując w wykropkowane miejsca wyraz król w przypadku władców, którzy odbyli koronację królewską, albo książę - w pozostałych przypadkach.Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wymień trzy różnice między opisaną technopolią a tradycyjnym okręgiem przemysłowym.. Tutaj znajdziecie odpowiedzi do poziomu rozszerzonego, który pisali .Na podstawie źródła i własnej wiedzy zaznacz poprawne dokończenia zdań 1. i 2.. (0-1) Na podstawie schematu i własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały informacje prawdziwe.Uzupełnij zdania, wpisując nazwę odpowiedniego piętra roślinnego.. Powinna powstać zjednoczona, niezawisła i autonomiczna Polska z wolnym, nieograniczonym dostępem do morza.. Na podstawie tekstu i własnej wiedzy uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca nazwę wydarzenia, którego dotyczy tekst, a następnie jego przyczynę i skutki.Na podstawie poniższej mapy wykonaj polecenia.. Poziom .Zadanie 38.. Warstwa atmosfery, w której znajduje się warstwa ozonowa, nazywa się.. W środę maturzyści mierzą się z geografią..

... Na podstawie ilustracji oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.

a) Podaj nazwy najdłuzszej oraz najgłebszej jaskini na świecie b)Podaj nazwę najdłuższej i jednocześnie najgłębszej jaskini w Polsce.. Komórki macierzyste pochodzące z zarodków oraz od dzieci narodzonych utrzymują zdolność do inicjowania i podtrzymywania formowania się zębów niezależnie od otoczenia.. Jest to mi bardzo potrzebne na teraz 2014-02-12 15:16:04Na podstawie wykresu uzupełnij zdania.. (2 pkt) Na podstawie danych z wykresu oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Prawo do prywatności 4.. 2016-09-22 19:40:15; Na podstawie informacji zawartych w podręczniku wykonaj polecenia.. Zadanie 3 Uzupełnij ciąg przyczynowo-skutkowy dotyczący degradacji gleb oraz jej wpływu na życie i działalność człowieka.. Źródło: M. Jaczynowska, D.. A) Imiona i nazwisko autora zdania B) Nazwa państwa, które reprezentował autorA.Uzupełnij zdania, podając nazwy państw starożytnych, w których obowiązywały zacytowane zbiory praw.. Na podstawie fotografii przedstawiających monety euro emitowane w .Na podstawie poniższej tablicy genealogicznej i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Na fotografii przedstawiono okolice Zalewu Porajskiego utworzonego na Warcie.. Na pierwszym planie fotografii przedstawiono odcinek Warty .Zadania maturalne z Geografii Temat: Powłoki Ziemi Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów..

... Na podstawie wykresu uzupełnij poniższe zdania.

W Rosji w 2005 roku na 1000 mieszkańców urodziło się 10 osób .Zadania 1-7 wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz własnej wiedzy.. Wpisz do tabeli odpowiednie nazwy oraz litery, którymi oznaczono planety na rysunku.. (0-2) Na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania, wpisując w wyznaczonych miejscach jedno z określeń podanych w nawiasach.. Zadanie (0-2 pkt) Na podstawie danych z tabeli oblicz średnią temperaturę dobową powietrza oraz dobową amplitudę temperatury.. a) W 2005 roku do Argentyny przyjechało _____ turystów.Na podstawie przytoczonego niżej zdania i własnej wiedzy uzupełnij tabelę, wpisując wymagane informacje dotyczące tego zdania.. Wpisz w zaznaczone miejsca właściwe określenia dobrane spośród podanych w nawiasach.. c) Gleba przedstawiona na fotografii A występuje na obszarach o .. (2 pkt) Na rysunku przedstawiono uproszczony przekrój geologiczny.. a) Na fotografii A przedstawiono glebę bielicową.. Na mapie numerami 1‒6 oznaczono miejsca, w których .Na poniższym rysunku przedstawiono cztery planety typu ziemskiego w Układzie Słonecznym, oznaczone literami od A do D. a) Rozpoznaj planety, które opisano poniżej.. Zadanie 28.. Które z podanych na tej liście wartości są dla Pana(i) najważniejsze w życiu?.

(2 pkt) Na podstawie mapy uzupełnij poniższe zdania.

Wykorzystaj mapę oraz własną wiedzę i uzupełnij tabelę, wpisując w wyznaczone miejsca właściwe określenia z podanych w nawiasach tak, aby cechy rolnictwa w każdym z regionów były prawdziwe.. PILNE!. Uzupełnij zdania na podstawie wiedzy własnej: Bolesław Krzywousty, aby uniknąć walk o władzę między swoimi synami, w - Pytania i odpowiedzi - Historia .. Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując właściwe określenie dobrane spośród podanych w nawiasie.. Na mapie literami A-D .8.. Na podstawie danych zawartych w tabeli oraz wiedzy własnej podaj dwie przyrodnicze przyczyny braku formacji leśnych na południowym wybrzeżu Grenlandii.. 1.Na podstawie przedstawionej powyżej taśmy chronologicznej i własnej wiedzy dokończ poniższe zdania, wpisując w wyznaczone miejsca właściwe numery okresów oznaczonych na taśmie chronologicznej cyframi í - .. Zadanie 39*.Wykonaj polecenie na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy własnej.. b) Ciemniejsze miejsca oznaczone na obu profilach glebowych cyfrą 1 są wynikiem nagromadzenia się związków glinu i żelaza.. Następnie podaj trzy nazwy metali ciężkich.. Geografia poziom rozszerzony dla LO [ODPOWIEDZI, ARKUSZE]..

Zadanie (0-1 pkt) Uzupełnij poniższe zdanie.

a) Pokój w udziszynie został zawarty w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem _____ .Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok C 6,6 6,4 6,0 2,3 1,4 3,7 5,5 5,3 3,6 0,1 2,8 5,4 0,8 mm Na podstawie: [dostęp: ].. (3 pkt) Na mapie literami A, B, C oznaczono wybrane regiony rolnicze świata.. Zadanie 167.Na podstawie: R. Zasuń, Renesans atomu - na świecie powstaje 29 elektrowni, Gazeta Wyborcza 1.11.2007 Na podstawie tekstu i/lub własnej wiedzy uzasadnij, podając trzy argumenty, dlaczego niektóre kraje rozwijają energetykę jądrową.Na podstawie tekstu do ćwiczenia nr 5 i własnej wiedzy oznacz poniższe zdania dotyczące opisywanego badania jako prawdziwe lub fałszywe.. Uzupełnij zdania, wpisując właściwe określenia wybrane spośród podanych poniżej.. (SP05) Uzupełnij poniższy schemat, tak aby .Na poniższym schemacie przedstawiono transport elektronów zachodzący podczas reakcji świetlnych fotosyntezy u roślin.. b) Uzupełnij poniższe zdania.Na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy podaj cztery przyczyny intensywnego rozwoju turystyki.. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 2004, s. 518.. Godzina Temperatura 6.00 12.00 18.00 24.00 -3oC 7oC 3oC -1oC 4.WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY 2018/2019 - SZKOŁA PODSTAWOWA STOPIEŃ REJONOWY 3 z 13 Zadanie 3.. Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski 2002, GUS, Warszawa 2002 .. Na podstawie tekstu oraz własnej wiedzy podaj po dwa pozytywne i .Na podstawie mapy konturowej z zadania 1.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Na podstawie: Srokosz W., Geografia - zadania, wskazówki, zasady oceniania, Nowa Era, Warszawa 2004 r. a) Uzupełnij poniższe zdania, wpisując właściwe określenie spośród podanych w nawiasach, tak aby zdania dotyczące zamieszczonego przekroju geologicznego były prawdziwe.Na podstawie tekstu rozdziału II konstytucji RP oraz własnej wiedzy uzupełnij tabelę właściwymi informacjami Przepis Konstytucji: Nazwa chronionego prawa: 1. prawo do wolności i bezpieczeństwa 2. prawo do obywatelstwa 3.. Prawo do szczególnej ochrony młodocianych Do każdego prawa dopisz przepis KonstytucjiMatura 2015.. (3 pkt) Uzupełnij poniższe zdania, wpisując właściwe informacje w wykropkowane .. (3 pkt) Na podstawie danych z wykresu oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.. 2 VII 1410 r., w decydującym momencie "wielkiej wojny", podczas pobytu wojsk polsko litewsko-ruskich w Czerwińsku biskup płocki Jakub z Kurdwanowa odprawił uroczyste nabożeństwo oraz wygłosił do zgromadzonych znamienne kazanie w języku polskim.N a podstawie wykresów i własnej wiedzy uzupełnij zdanie.. Uzasadnij swój wybór, podając dwa argumenty.. Uzupełnij poniższe zdania, wpisując właściwe określenia dobrane spośród podanych w nawiasach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt