Karta charakterystyki środków chemicznych

Pobierz

Jeśli nie znalazłeś poszukiwanej karty, prosimy o kontakt poprzez komunikator lub e-mail.Kraje Unii Europejskiej, które sprzedają swoje substancje do krajów NAFTA, mają zatem obowiązek sporządzenia dwóch takich kart - jedna powinna uwzględniać normy UE, a druga powinna być oparta o regulacje normy ANSI Z.400.1-2004, wedle której karta charakterystyki powinna zawierać: skład oraz właściwości substancji chemicznych .Karty charakterystyki stanowią integralną część systemu stworzonego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) Nr 488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG .Karta charakterystyki to dokument, który obowiązuje w krajach Unii Europejskiej jako sposób dostarczania informacji o niebezpiecznych substancjach chemicznych i mieszaninach.. Mleczarnie.. Obowiązek wystawienia karty charakterystyki oraz przekazania jej wraz z substancją wszystkim dystrybutorom i użytkownikom substancji wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego .Karta charakterystyki (SDS) to niezbędny dokument, który służy do informowania pracowników i personelu zajmującego się bezpieczeństwem o tym, jak należy bezpiecznie obchodzić się z substancjami chemicznymi, ich używać, przechowywać i usuwać..

Format karty charakterystyki określono w rozporządzeniu REACH.

Postępuj następująco: Wybierz środek smarny SKF.. 5.1 Środki gaśnicze::: Nie używać strumienia wody.. Karta charakterystyki substancji chemicznej to dokument, w którym opisane są zagrożenia, które mogą zostać wygenerowane przez działanie konkretnej substancji chemicznej (lub mieszaniny chemicznej).. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa Benzyna bazowa Nazwa WE GAZOLINA Nr indeksowy 649-378-00-4 Numer rejestracji 01--0039 Numer WE 289-220-8 Numer CAS 86290-81-5 1.2.Karty charakterystyki są dokumentami wystawianymi przed producentów substancji chemicznych, które zostały zaklasyfikowane jako substancje niebezpieczne.. Dokument ten ma ułatwić pracodawcom ocenę występującego w miejscu pracy ryzyka, co jest niezbędne dla poinformowania pracowników o możliwych efektach ubocznych dla zdrowia i ich bezpieczeństwa.Używać suchych środków chemicznych, CO₂, piany odpornej na alkohol lub zraszać wodą..

W celu pobrania karty charakterystyki środka chemicznego kliknij na nazwę produktu.

Obowiązek wystawienia karty charakterystyki oraz przekazania jej wraz z substancją wszystkim dystrybutorom i użytkownikom substancji wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1907/2008 , zwanego w skrócie REACH .§ 4.. Z karty wyciągniesz między innymi takie informacje o produkcie: Szkodliwości dla zdrowia.Karty Charakterystyki produktów chemicznych.. Dysponowanie tymi informacjami umożliwi użytkownikom podjęcie niezbędnych środków związanych z ochroną zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochroną środowiska.KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu Chlor: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Numer WE : 1.4 Numer telefonu alarmowego PCC Rokita SA, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Polska Kompleks Chlorowy KLUCZOWE KWESTIECo to jest karta charakterystyki środków chemicznych.. Karta ta dzieli się na 16 sekcji, z których każda została opisana w dalszej części niniejszego przewodnika.. Piekarnie.. Odpowiednie środki gaśnicze: Niewłaściwe środki gaśnicze: SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 5.3 Informacje dla .Karta charakterystyki produktu chemicznego musi podlegać aktualnemu rozporządzeniu..

Karta charakterystyki to zbiór informacji o substancji lub mieszaninie chemicznej.

Karty Charakterystyki.. Higiena Personelu.Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS, SDS - dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna, a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat.. Wybierz preferowany język.Karta Charakterystyki Substancji Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. SWP.MR>3,2 Data aktualizacji: 0Data sporządzenia: 28.10.2003 2.01.2017 Strona /11 2.1.2 Klasyfikacja zgodna z dyrektywą DSD i rozporządzeniem MZ w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.12.1018)KARTA CHARAKTERYSTYKI (MSDS, ang. Material Safety Data Sheet - Karta Charakterystyki Substancji/Mieszaniny) - dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna, a także podstawowe dane fizyko-chemiczne na jej temat.Karta Charakterystyki Substancji Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. SWS-P.MR>2,6≤3,2 Data sporządzenia: 29.06.2016 Data aktualizacji: 0 2.01.17 Strona /12 i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.12.1018)Karty charakterystyki są przeznaczone zarówno dla pracowników używających chemikaliów, jak i tych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo..

W tym miejscu możesz łatwo wyszukać potrzebną kartę charakterystyki.

Karta charakterystyki zawiera również przegląd wszelkich środków potrzebnych w razie .karta charakterystyki SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - PolskaKarta charakterystyki Data aktualizacji: 04.08.2017 PROFIGLASS G522 Strona 2 z 9 Składniki niebezpieczne Nr CAS Nazwa chemiczna Ilość Nr WE Nr Index Nr REACH Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] 64-17-5 etanol 10 - < 15 % 200-578-6 603-002-00-5 01- Flam.. Przetwórstwo Mięsa.. Dezynfekcja alkoholowa powierzchni i rąk.. Profesjonalne Środki chemiczne.. Wszystkie karty muszą być dostarczone w języku urzędowym kraju, do którego substancja została dopuszczona do użytku.Karty charakterystyki są dokumentami wystawianymi przed producentów substancji chemicznych, które zostały zaklasyfikowane jako substancje niebezpieczne.. W karcie charakterystyki substancji chemicznej zawarte są fizykochemiczne właściwości preparatu.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sekcja 1.. Z dniem 1 czerwca 2015 roku została wydana aktualizacja tego dokumentu dla wszystkich substancji i mieszanin, w których każda karta charakterystyki bezpieczeństwa musi posiadać obowiązkowy opis klasyfikacji i odpowiednie oznakowanie.Karty charakterystyki.. Jej podstawowym celem jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją, metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia opisywaną substancją.Karty Charakterystyki środków chemicznych produkcji firmy Radex oraz jej partnerów.. Karta charakterystyki to dokument, dostarczany przez producenta lub importera niebezpiecznych substancji chemicznych, wszystkim odbiorcom tejże substancji, na terenie Unii Europejskiej.. Zasady klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin pod względem zagrożeń dla zdrowia lub życia, wykaz substancji chemicznych niebezpiecznych[1,2], wymagania dotyczące kart charakterystyki[4,5,6] oraz sposób ich oznakowania określają odrębne przepisy[1,2, - zakładka: oznakowanie]Karta charakterystyki lub SDS to znormalizowany dokument zawierający dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.. Międzynarodowy standard przekazywania informacji o zagrożeniach (HCS) nakłada na producentów chemikaliów obowiązek przekazywania informacji o zagrożeniach związanych z substancjami chemicznymi do osób zajmujących się chemikaliami poprzez dostarczenie karty charakterystyki.Karty Charakterystyki substancji chemicznych (ang. SDS Safety Data Sheet, dawniej MSDS Material Safety Data Sheet) to dokument zawierający opis: zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna, metod służących minimalizowaniu ryzyka w kontakcie z nią, sposobów postępowania w przypadku powstania sytuacji niebezpiecznej,Czego dotyczą karty charakterystyki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt