Odpowiedzialność moralna ściąga

Pobierz

W tym świetle postępek Jima, który jako oficer statku uciekł z tonącego okrętu, pozostawiając na pastwę morza załogę i pasażerów, był sprzeniewierzeniem się zasadom morskim, zdradą zaufania, które w nim pokładano.Odpowiedzialność moralna, obowiązek podjęcia lub zaniechania określonych działań, wynikający z nakazu wewnętrznego lub etycznego (religijnego, filozoficznego, światopoglądowego).. Nauka o moralności, filozofia moralności , ustalająca (na podstawie przyjętych ocen i norm) dyrektywy moralnego postępowania.. Opis, analiza i wyjaśnienie moralności.. "Odpowiedzialność wiąże się z poczuciem obowiązku.. "Czyny ludzkie, to znaczy czyny wybrane w sposób wolny na podstawie sądu sumienia, mogą być kwalifikowane moralnie" (KKK, 1749).Odpowiedzialność moralna, obowiązek podjęcia lub zaniechania określonych działań, wynikający z nakazu wewnętrznego lub etycznego (religijnego, filozoficznego, światopoglądowego).. Ustalenie, na czym polega odpowiedzialność moralna, pozwala, zdaniem Ingardena, wejrzeć w istotę wartości.Jest to moralność laicka wypływająca nie z nadziei na "wieczne" nagrody czy kary lecz "z samego tylko poczucia odpowiedzialności za los własny i los drugiego człowieka.. Moralna odpowiedzialność wynika z powszechnie uznawanych norm oraz wartości, które zostały przyjęte w jakimś społeczeństwie, na przykład rodzice ponoszą odpowiedzialność moralną za wychowywanie swoich dzieci.Problem odpowiedzialności moralnej w literaturze XX wieku ściągaj 1 81% 42 głosy Etyka - to ogół zasad, norm postępowania obowiązujących w danej zbiorowości, moralność..

Ocena moralna czynu ludzkiego wiąże się ściśle z motywem (powodem), który skłonił człowieka do podjęcia danego czynu.

etyka.sciaga.doc rozmiar 47 KB: Wyszukiwarka.. Jeden z podstawowych problemów etyki , od początku jej rozwoju.Najczęściej jednak podstawę odpowiedzialności za szkodę stanowi ustawa, która łączy w sobie obowiązek naprawienia szkody z rozmaitymi zdarzeniami, a przede wszystkim z czynami niedozwolonymi (odpowiedzialność deliktowa) i z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów (odpowiedzialność kontraktowa -art. 471 k.c.- Naprawienie szkody może nastąpić: a) przez przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego (restytucja naturalna) b) przez zapłatę odszkodowania (restytucja .Rodzaje odpowiedzialności.. Podobne podstrony: etyka ściągaWedług prawa polskiego odpowiedzialność karną za popełnione przestępstwa ponoszona jest w postępowaniu karnym, i podlega jej wyłącznie ten człowiek, który dopuścił się czynu społecznie niebezpiecznego oraz zabronionego przez ustawę, pod groźbą kary.. Omów problem odpowiedzialności molarnej w powieściach : Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego, Jądro ciemności Josepha Conrada, Granica Zofii Nałkowskiej.Rodzaje odpowiedzialności.. Odpowiedzialność moralna wynika z uznawanych norm i wartości przyjętych w danym społeczeństwie (np. rodzice ponoszą.Odpowiedzialność moralna zależna jest od kryteriów uznawanych przez społeczność lub jednostkę i może być różna w stosunku do tego samego zachowania (np. zależna od czasu lub przestrzeni geograficznej) W odpowiedzialności moralnej oceniany jest zamysł (np. użycia narzędzia) i działanie, a nie samo narzędzie..

Odpowiedzialność moralna pojawia się zatem wszędzie tam, gdzie człowiek podejmuje swoje działania w sposób świadomy i dobrowolny.

Jest to obowiązek moralny lub prawny, zgodnie z którym każdy odpowiada za swoje czyny i ponosi za nie określone konsekwencje.. REKLAMAWybór, którego człowiek dokonuje w konkretnej sytuacji, nadaje czynowi obiektywną wartość: pozytywną lub negatywną.. Oceną moralną jest powiedzenie "on zrobił źle, niesłusznie" lub "on zrobił dobrze, postąpił sprawiedliwie, słusznie.. Odpowiedzialność moralna wynika z uznawanych norm i wartości przyjętych w danym społeczeństwie (np. rodzice ponoszą.Etyka biznesu bada szczegółowo słuszne wymogi moralne odnoszące się do działalności gospodarczej, opierając swą funkcję na uzasadnionej teorii opisującej relacje występujące pomiędzy biznesem asciaga.f2y.org - ściągi dla wszystkich: Odpowiedzialność moralna.. Człowiek jest zatem sprawcą określonej wartości i staje się za nią odpowiedzialny.. Moralnymi sankcjami są: wyrzuty sumienia, wstyd, rozgoryczenie i głębokie rozżalenie.- Czym jest dobro, powinność moralna, sumiennie, odpowiedzialność - ,Jaki jest wpływ działania moralnie dobrego i moralnie złego na naturę człowieka i społeczność - Jaki jest sens i cel ludzkiej egzystencji.. Jeden z podstawowych problemów etyki od początku jej rozwoju.Odpowiedzialność jest obowiązkiem moralnym lub prawnym, zgodnie z nim każdy człowiek odpowiada za swoje słowa i czyny oraz ponosi za to określone konsekwencje..

Sprawca żeby zostać ukarany musi osiągnąć granicę wieku, której wymaga ustawa oraz być poczytalny.Ocena moralna - określenie, czy dany czyn był pod względem moralnym pozytywny (dobry) czy negatywny (zły).

Jest to obowiązek moralny lub prawny, zgodnie z którym każdy odpowiada za swoje czyny i ponosi za nie określone konsekwencje.. Wiąże się z poniesieniem konsekwencji w razie odejścia od moralnych czynów i przesunięcia się w stronę niemoralną.. Uwaga!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt