Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne węglowodorów o podanych nazwach

Pobierz

Cl2O5 Be(OH)2 MgS Ba(OH)2 CaCl2 AgOH Sn(OH)2 N2O NH3 CsOH Kl N2O3 Ni(OH)2 H2O Mn(OH)2 HCl Cr(OH)3 2. Podaj wzory sumaryczne wodorotlenków o podanych nazwach.. d] alkinu o siedmiu atomach węgla, e] alkinu o dwunastu atomach wodoru,zapisuje wzory sumaryczne: alkanów, alkenów i alkinów o podanej liczbie atomów węgla rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne (grupowe): alkanów, alkenów i alkinów o fizycznymiłańcuchach prostych do 5 podaje nazwy systematyczne 5 alkanów i podaje wzory ogólne: alkanów, alkenów i alkinównazwy alkinów; wzory strukturalne, półstrukturalne (grupowe) i strukturalne alkinów; otrzymywanie, właściwości, zastosowania etynu .. Napisz nazwy systematyczne alkinów o podanych wzorach.Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne alkinów o podanych nazwach ; a) acetylen b) heks-2-yn c) non-3-nyn d) propynPodobało się?. [2] Oblicz stosunek masowy wodoru do węgla w cząsteczce: a] propenu, b] butanu, c] pentanu.. szereg homologiczny.Zd.1 Napisz wzory sumaryczne wodorów pierwiastków o podanych symbolach oraz podaj ich nazwy: Na (I), B (III), O (II) Zd.2 Napisz równania reakcji syntezy z pierwiastków o podanych nazwach: Wodorek litu, siarkowodór, wodorek węgla Zd.3 Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków o podanych nazwach: wodorotlenek wapnia, wodorotlenek miedzi (I), wodorotlenek chromu (II), wodorotlenek cyny (IV).Narysuj wzory strukturalne oraz podaj nazwy systematyczne grup alkilowych, których nazwy zwyczajowe są podane poniżej: a) izopropyl, ^ c) sec-butyl, e) izopentyl, \ib) izobutyl, sjd) rert-butyl, f) neopentyl.-sj Zadanie 1.2 Zadanie 1.3 Narysuj wzory strukturalne węglowodorów o następujących nazwach systema­ tycznych:wzory sumaryczne weglowodorow w benzynie..

Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne alkinów o podanych nazwach.

2012-10-15 13:39:47 Rozpisz wzory półstrukturalne następujących związków chemicznych : 2013-03-12 14:32:02Narysuj wzory półstrukturalne następujących węglowodorów a) 4-etylo-2metyloheksan b) 2,2,4,4-tetrametylopentan c) hept-2-en d) 3,6-dimetylookt-3-en e) cis-hept-3-en f) 3-metylopent-1-yn Podaj równania reakcji spalania całkowitego, niecałkowitego i półspalania butanu.. 2013-02-20 17:04:37Zadanie: proszę na jutro zad 1 napisz wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne alkoholi od 3 10 atomów węgla c w cząsteczce podaj 2 nazwy Rozwiązanie: c3h7oh propanol ch3 ch2 ch2 oh c4h9oh butanol ch3 ch2 ch2 ch2 oh c5h11oh pentanolNapisz wzory półstrukturalne następujących związków organicznych: metanolu i glicerolu, kwasu butanowego i kwasu palmitynowego, octanu propylu i butanianu metylu, metyloaminy i glicyny.. związki chemiczne o tym samym wzorze sumarycznym, ale różniące się budową (ułożeniem atomów w cząsteczce) szereg homologiczny.. Podaj wzory sumaryczne soli o podanych nazwach 2009-05-22 21:35:14; Podaj wzory sumaryczne wymienionych gazow..

Podaj wzory (sumaryczne i półstrukturalne) oraz nazwy 4 rozgałęzionych izomerów oktenu 2.

Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Wodorotlenek .Napisz wzory sumaryczne kwasów o podanych nazwach systematycznych.. W jaki sposób możemy odróżnić: a) but-1-en od but-1-ynu b) eten od etanu Odpowiedź poprzyj odpowiednimi reakcjami 3. Podaj wzory (sumaryczne i półstrukturalne) oraz nazwy dwóch alkoholi jednowodorotlenowych i dwóch fenoli.Narysuj wzory półstrukturalne oraz podaj wzory sumaryczne i nazwy, alkenu i alkinu o takiej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce, jaką posiada węglowodór nasycony, zawierający 12 atomów wodoru w cząsteczce.napisz wzory sumaryczne i strukturalne zwiazkow chemicznych o podanych nazwach systematycznych a tlenek chloru v Napisz wzory sumaryczne soli, które można otrzymać w podanych reakcjach chemicznych przy założeniu, że produktami są wyłącznie sole obojętne.alkany.. Napisz do mnie na Instagramie: wzory sumaryczne,strukturalne i półstrukturalne: 2011-11-09 19:55:23 Podaj wzory półstrukturalne 4 nastepujacych alkoholi?. węglowodory nasycone, związki organiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru, zawierające między atomami węgla wyłącznie wiązania pojedyncze.. Napisz równania reakcji: a) etanu b) etenu, c .Wzory sumaryczne, półstrukturalne i nazwy 2014-06-14 12:00:32 Napisz nazwy sumaryczne soli 2012-03-12 19:23:23 Napisz wzory sumaryczne soli..

Do jakiej grupy pochodnych węglowodorów należą związki o podanych wzorach?

a) kwas chlorowodorowy b) kwas siarkowodorowy c) kwas bromowodorowy d) kwas fosforowy (V) e) kwas siarkowy (IV) f) kwas siarkowy (VI) g) kwas azotowy (III) h) kwas azotowy (V) i) kwas krzemowyZadanie 1.14 Podaj wzory strukturalne brakujących reagentów (A-F) w każdej z poniż­ szych syntez: a) butan, b)Napisz wzory półstrukturalne związków chemicznych o podanych nazwach systematycznych.. 224Napisz wzory sumaryczne i nazwy systematyczne tlenków , których zastosowania przedstawiono na fotografiach.. [1] Narysuj wzory półstrukturalne i strukturalne węglowodorów o następujących nazwach: butan, heksan, eten, oktan, propen, pentan, dekan, etyn, buten, metan, heptan.. azot, etab, eten, etyn i tlenek węgla (IV) 2011-09-11 10:35:32; Napisz wzory sumaryczne i strukturalne podanych zwiazków 2012-09-09 08:38:13; wzory sumaryczne i półstrukturalne alkanów !. Spośród podanych wzorów sumarycznych wybierz wzory wodorotlenków.. Co to są alkiny i jaki jest ich wzór ogólny?. Podaj ich nazwy.. Wodorotlenek litu b).. Tak więc związek o wzorze sumarycznym C 6 H 5 Br to bromobenzen, C 6 H 5 NO 2 to nitrobenzen, a C 6 H 5 CH 2 CH 2 CH 3 to propylobenzen.1..

Przedstaw wzory i nazwy dwóch par izomerów geometrycznych oktenu.

Question from @MS160 - Szkoła podstawowa - ChemiaNapisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych.. Zapisz wzory sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne i grupowe następujących alkinów: etynu, propynu,butynu, pentynu.. ∞ CH2 = CH - CH3 ∞ CH2 = CH2….Wzory sumaryczne, półstrukturalne i nazwy 2014-06-14 12:00:32; Wzory i nazwy soli- tabelka 2015-06-15 21:34:44; Chemia : nazwy oraz wzory estrów 2011-03-15 19:46:16; Zapisz wzory sumaryczne alkanów,alkenów i alkinów o podanej liczbie atomów węgla 2019-08-19 16:29:061.. Uzupełnij tabelę wpisując podane wzory półstrukturalne alkenów w takiej kolejności, by utworzyły szereg homologiczny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt