Społeczeństwo ii rp notatka

Pobierz

Log in Log out | EditII Rzeczpospolita, to kraj, który istniał na mapie Europy przez niecałe 21 lat, od 1918 do 1939 roku.. Polska w przededniu wojny: Temat 8.. Najliczniejszą mniejszość stanowili Ukraińcy, których na obszarze Polski zamieszkiwało ok. 3,8 mln i była to ludność głównie wiejska.Temat 5.. Polacy stanowili 66% społeczeństwa, Ukraińcy 14%, a Żydzi 10%, co świadczy, że nie zmienił się status narodowościowy kraju.9-16 grudnia 1922 r. - sprawowanie urzędu prezydenta II RP przez Gabriela Narutowicza 20 grudnia 1922 r. - wybór Stanisława Wojciechowskiego na prezydenta II RP; złożył urząd po przewrocie majowym w 1926 r. 1924 r. - reforma walutowa Władysława Grabskiego październik 1924 r.Społeczeństwo II Rzeczpospolitej.. 1) straty terytorialne (ok. 1/3 terytorium) - Szwedzi zabrali Inflanty, a Rosja wschodnią Ukrainę, 2) uniezależnienie się Prus Książęcych od Rzeczpospolitej (traktaty welawsko-bydgoskie w czasie potopu szwedzkiego) -> utrata polskich wpływów nad Morzem Bałtyckiem,Społeczeństwo II RP było znacznie młodsze aniżeli dzisiaj, choć wyraźnie niższa aniżeli obecnie była też średnia wieku.. Stwórz ściągę .. Z ogólnie nakreślonej wyżej sytuacji wynika jasno , że II Rzeczpospolita skupiająca na swoim terenie dużą liczbę mniejszości narodowych, które często zróżnicowane były w obrębie własnych społeczności, musiała sprostać wielu tarciom i napięciom jakie w takiej sytuacji .Życzę Wam, aby spotkania z historią były ciekawą przygodą !.

Społeczeństwo i gospodarka II RP: Gospodarka II RP - notatka roz.

Osiągnięcia gospodarcze II RP.. TEMAT: Japońska ekspansja.. Sytuacja gospodarcza paostwa polskiego po odzyskaniu niepodległości.. Temat 6.. W II RP był m.in. szefem gabinetu w pierwszym rządzie Józefa Piłsudskiego, ministrem spraw wewnętrznych, długoletnim wojewodą wołyńskim i łódzkim, czołowym zwolennikiem porozumienia polsko-ukraińskiego.. Geneza - główne problemy polskiej gospodarki u progu niepodległości:Społeczeństwo polskie i jego problemy.pdf Wyświetl Pobierz 70 KB: wersja 1 : 28 sie 2015, 11:13: Krzysztof Dusik: ć: Unia Europejska.ppt Wyświetl Pobierz 1694 KB: wersja 1 : 28 sie 2015, 11:14: Krzysztof Dusik: Ċ: Władza sądownicza w Rp.pdf Wyświetl Pobierz 56 KB: wersja 1 : 28 sie 2015, 11:14: Krzysztof Dusik: Ċ: Władza ustawodawcza .5.. Odrodzone paostwo polskie odziedziczyło po zaborcach nierównomierny rozwój gospodarczy spowodowany różną polityką gospodarczą paostw zaborczych.II RP była państwem wielonarodowościowym.. Polskie osiągnięcia w dziedzinach nauki, literatury, sztuki i sportu..

Było to niewątpliwie nowe państwo, które miało nowe granice i społeczeństwo ukształtowane w trzech zaborach.

Każdy z nich miał inny system prawny, gospodarczy, a także inne doświadczenia historyczne, inny system wartości, inną mentalność.Społeczeństwo informacyjne - jest kolejnym etapem rozwoju społeczeństwa kapitalistycznego.Pojęcie to pojawiło się w wysoko rozwiniętych państwach świata w latach 90.. Mimo reform i ogromnych inwestycji niektórych problemów nie udało się rozwiązać.. Polska Rzeczpospolita była państwem odbudowywanym po stu dwudziestu trzech latach nieistnienia.. Struktura społeczna II Rzeczypospolitej - chłopi - 55% - robotnicy - 27,5% - przedsiębiorcy, kupcy i rzemieślnicy - 11% - wielcy przedsiębiorcy - 5% - ziemianie 0,5% 5.6.. Nowozelandzka policja wyklucza możliwość siłowego usunięcia pojazdów uczestników protestu przeciw .. W obrębie państwa znaleźli się Ukraińcy i Białorusini, a po włączeniu Wileńszczyzny do Polski, także Litwini.W Polsce mieszkali także Żydzi i Niemcy.. Polacy stanowili 69,2%, Ukraińcy - 14%, Żydzi - 7,8%, Białorusini - 3,9%, Niemcy - 3,8%, reszta - 1,3%.II Rzeczpospolita powstawała na obszarach w znacznej części zniszczonych, w warunkach wojny trwającej dłużej niż w innych państwach europejskich.. 2014/2015 Brak.. Dydaktyka ogólna - Notatki z wiedzy o społeczeństwie.Społeczeństwo II Rzeczpospolitej.. Było to niewątpliwie nowe p.Według spisu powszechnego z 1921 roku II RP liczyła 27 mln osób, z czego Polacy stanowili ok. 69% ludności.. Sytuacja społeczna i gospodarcza państwa nie była stabilna ze względu na wiele czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.. Polska Rzeczpospolita była państwem odbudowywanym po stu dwudziestu trzech latach nieistnienia.. Ustroj polityczny, sady i trybunaly.. Na konferencji pokojowej w Wersalu przyjęto zasadę, że należy tworzyć państwa jednolite pod względem etnicznym.. Przeczytaj z podręcznika rozdział Japońska ekspansja s. 232-238Społeczeństwo II RP - Odkryj karty.. Powstała w 1918 roku Polska była państwem stworzonym z ziem należących wcześniej (często dłużej aniżeli 123 lata niebytu polskiej państwowości, gdyż niektóre z tych terenów Rzeczpospolita utraciła .Nowa Zelandia: Policja nie chce siłowo usuwać protestujących przeciw obostrzeniom.. II Rzeczpospolita powstała z trzech nierównomiernie rozwijających się zaborów.Gospodarka II Rzeczypospolitej.. Brak Strony: 2 Rok: 2014/2015.. Trudno jednak określić dokładne dane procentowe.Problemy społeczne .. została wyłączona.. Lekcja powtórzeniowa: II Rzeczypospolita - zestawienie ; Jest to zestawienie dat, postaci, pojęć, skrótów oraz wymagania wobec ucznia zaczerpnięte z podstawy propramowej.Społeczeństwo II Rzeczypospolitej.. 2014/2015 Brak.. Rzeczpospolita była także państwem wielonarodowym i wielowyznaniowym, co mogło rodzić konflikty narodowościowe i religijne.. 1) II RP była państwem: a) Uprzemysłowionym b) Rolniczym 2) Większość mieszkańców II RP mieszkała: a) W miastach b) Na wsi 3) Analfabeta to człowiek: a) Który nie ukończył żadnej szkoły b) Nie mający zawodu c) Nie potrafiący pisać i czytać 4) Najmniejsza grupa ludzi mieszkających na wsi .Sytuacja społeczeństwa polskiego w przededniu wybuchu II wojny światowej Ludność Polski wzrosła z 27,2 mln w 1921 roku do 35,1 mln w 1939 roku.. 2 strony.. 2 strony.. Ziemie polskie i życie społeczne wymagały ujednolicenia i likwidacji podziałów powstałych wskutek przynależności do trzech państw zaborczych, różniących się od siebie politycznie i gospodarczo.Społeczeństwo II Rzeczpospolitej.. W ponadtrzydziestoprocentowej grupie mniejszości narodowych najliczniejsi byli: Ukraińcy, Żydzi, Białorusini, Niemcy.. Odrodzona Rzeczpospolita była słaba z powodu zniszczeń wojennych i pozostałości po zaborach.. Brak Strony: 2 Rok: 2014/2015.. Społeczeństwo II RP.. Nauka i kultura międzywojennej Polski: Temat 7.. Cechą podstawową tego rodzaju społeczeństwa jest zarządzanie informacją, szybki jej przepływ i przetwarzanie.Ważne pojęcia: Edukacja w II Rzeczpospolitej - po odzyskaniu niepodległości ok. 40% obywateli było analfabetami; w 1919 r. wprowadzono powszechny obowiązek szkolny dzieci w wieku 7-14 lat; w 1924 r. minister Stanisław Grabski przeprowadził reformę szkolnictwa, zmniejszającą ilość szkół dla mniejszości narodowych i tworzącą szkoły dwujęzyczne; w 1932 r. reformę .społeczne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt